Monthly Archives: May 2011

Report on the food distribution in February and March 2011

On 23 September 2010, the Burma Center Prague transfered donations of 100,078.00 Czech crowns to Indian Rupees and handed the money over to the Chin Human Rights Organization (CHRO). CHRO decided to facilitate the distribution this time in a more remote area, in the Kanpetlet township, Chin State. In this area, there are still many rats devastating the fields, but in 2011 there is nothing left to destroy. Presently, there are no seeds are available for planting new crops. Therefore, the people are desperate and don’t have much hope for better times.

Similar problems are affecting the health situation. Many people are suffering from malaria and other climate-related diseases. Sick people cannot go to the hospital, nor can they afford the medicine to cure their illness when they don’t even have enough to eat. And, since securing food remains the main priority, the villagers have no means to pay tuition fees for their children.

On 4 February 2011, the funds were received in the Kanpetlet township by the local organization Rat Famine Emergency Relief Committee (RFERC). RFERC coordinated and monitored the distribution of rice. Burma Center Prague has the names of the persons who carried out the distribution, but these names are being kept confidential to avoid conflicts with Burmese authorities.

 

Preparation for Food Aid Distribution

After the relief fund was received, RFERC had a meeting and decided which villages were in greatest need of aid and how the food should be distributed. The committee decided and agreed that relief food assistance should be distributed to seven villages where the rat infestation has been most severe. After the committee confirmed the time, the committee informed and consulted with local religious leaders and heads of the villages that were chosen to receive aid about the villages’ populations and the number of households and families, and identified distribution places. Families were required to carry the donated food back to their residences.

Since the affected areas are situated deep inside the country, the committee decided it would be best to buy the rice inside Burma and transport it by car. Security issues had to be taken into account to the timing and logistics of the distribution, as these activities had to be pursued unofficially.

 

People’s reactions

All the villagers from the villages that received relief food assistance are very grateful and happy, and say a word of thanks from the depths of their hearts, and ask many blessings for the food aid providers. RFERC is also very satisfied with the implementation of the distribution and had very rewarding experiences when handing out the rice and would like to express its sincerest thanks to all the donors from the far away countries and to the organizations who coordinated the fundraising.

  • Total rice bags distributed: 195 bags, (9,750 kg)
  • Number of villages: 7 villages
  • Number of household: 246 households
  • Population who received aid: 1390 persons
  • Period of distribution: 2 months

 

“Thank you very much and may God bless you richly.”

Head of RFERC

Related Posts:

Zpráva o distribuci potravin v únoru a březnu 2011

23. září 2010 proměnilo Barmské centrum Praha dar v částce CZK 100.078,00 na Indické rupie a předalo peníze Chin Human Rights Organization, Organizaci Čjinských lidských práv /CHRO/.

CHRO rozhodla provést distribuci potravin tentokrát ve vzdálenější oblasti v Kanpetlet, Čjinský stát.¨V této oblasti stále spousty krys devastují pole, ale v roce 2011 už prakticky není nic, co by mohly znicit. V současné době nejsou již k dispozici žádná semena pro novou úrodu. Lidé jsou zoufalí and nemají již žádnou naději na lepší časy.

Podobné problémy se vyskytují ve zdravotní situaci. Mnoho lidí trpí malárií a dalšími nemocemi, typickými pro tuto klimatickou oblast. Nemocní lidé nemohou jít do nemocnice a koupit si léky, které by léčily jejich nemoci, neboť nemají dost ani na jídlo. A jelikož zajištění potravy zůstává hlavní prioritou, nemají vesničané ani prostředky na zaplacení školného pro své děti.

4. února 2011 obdržela zaslané prostředky organizace s názvem Rat Famine Emergency Relief Committee /RFERC/ v oblasti Kanpetlet. RFERC koordinovala a monitovala distribuci rýže. Barmské centrum Praha má k dispozici jména osob, které distribuci prováděly, ale tato jména se drží v tajnosti, aby se předešlo konfliktům s barmskými úřady.

Příprava pro distribuci potravinové pomoci.

Po obdržení peněz organizace RFERC uskutečnila poradu, na které rozhodla, které vesnice jsou nejpotřebnější a jakým způsobem se distribuce potravin uskuteční. Bylo rozhodnuto, že potravinová pomoc bude přidělena sedmi vesnicím, kde zamoření krysami bylo nejsilnější.

Poté co organizace potvrdila termín, byli informováni místní náboženští představitelé a zástupci vybraných vesnic a byl s nimi konzultován počet populace, domácností a rodin a určeny lokality distribuce. Rodiny byly požádány, aby odvezli darované potraviny do jejich bydlišť. Jelikož zasažené oblasti se nacházejí hluboko ve vnitrozemí, organizace rozhodla, že nejlepší bude nakoupit rýži v Barmě a dopravit ji vozem. Při plánování termínů i samotné distribuci se muselo brát v úvahu určité utajení, jelikož tyto aktivity se prováděly neoficiálně.

Reakce lidí

Všichni vesničané z vesnic, které obdržely asistovanou potravinou pomoc, jsou velice vděční a velice šťastni. Jejich slova díků jsou vyslovována z hloubi jejich srdcí a žehnají všem, kteří jim pomoc poskytli. Organizace FRERC je velmi spokojena s provedením distribuce a má mnoho cenných zkušeností s organizací dodávek rýže. Organizace by ráda vyjádřila nejhlubší poděkování všem dárcům ze vzdálených zemí a organizacím, které sbírky pomoci organizovaly.

 

 

Distribuce rýže v oblasti Kanpetlet


Číslo Jméno vesnice Počet rodin Počet mužů Počet žen Celkem Počet pytlů rýže
1 Cangimmnu 34 98 107 205 42
2 Khihdaw 35 101 111 212 27
3 Tung Nge 61 165 172 337 43
4 Kha Pan 39 116 120 236 30
5 Lon Tung 26 63 75 138 19
6 Pui Tung 22 59 62 121 16
7 Saw Chung 29 62 79 141 18
246 664 726 1390 195

 

  • Celkový počet pytlů rýže: 195 pytlů, (9,750 kg)
  • Počet vesnic: 7 villages
  • Počet domácností: 246 domácností
  • Celkový počet osob, které obdržely pomoc: 1390 osob
  • Trvání distribuce: 2 měsíce

 

 

“Díky Vám všem a ať Vám Bůh požehná”

Vedoucí RFERC

Related Posts: