Dear visitor, you are viewing an archived website. Please find our main website at www.burma-center.org.

Dobrý den, navštívili jste na archivovanou část našeho webu. Naše hlavní stránky najdete na www.burma-center.org.

Latest Publications

Průzkum projektu: závěrečná zpráva

Tato výzkumná zpráva vznikla v rámci projektu „Barma vzdálená i blízká“, který byl pořádán Barmským centrem Praha (BCP) v období července 2009 až června 2010. Projekt byl zaměřen především na skupinu barmských uprchlíků, kteří byli v rámci vládního programu ČR přesídleni do několika našich obcí. Jeho cílem bylo usnadnění jejich integrace do české společnosti a také zvýšení obecného povědomí o Barmě a situaci v ní.

Jako hodnotící nástroj tohoto projektu byl zvolen orientační průzkum veřejného mínění Čechů na začátku (tedy na podzim 2009) a na konci projektu (jaro 2010). V rámci první vlny sběru vznikla průběžná zpráva zaměřená především na popis stavu postojů a vědomostí, zatímco závěrečná zpráva obsahuje vedle popisné části také část porovnávací. V té se budeme věnovat změnám mezi jednotlivými sběry dat.

Autoři studie: Tereza Blahoutová, Martina Haltufová
Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno

viz rovněž: průběžná zpráva

Znáte své nové sousedy?

Informační leták si můžete stáhnout zde.

Cestovat do Barmy – ano či ne?

Barmské centrum Praha vydalo analyzu a doporučení pro cestovatele do Barmy.

stáhnout leták  (PDF, 500 KB)

Průzkum projektu: průběžná zpráva

Závěry z první fáze průzkumu provedeného Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity k projektu „Barma vzdálená i blízká“

“Mezi odborníky zabývajícími se postoji české populace k cizincům panuje přesvědčení, že v ČR dochází k tzv. rasistickému paradoxu. Češi požadují po cizincích úplnou asimilaci, ačkoliv je vlastně považují na neasimilovatelné. Češi ve své podstatě nechtějí cizince mezi sebe přijmout, a proto na ně kladou neúměrně vysoké nároky.
V našem výzkumu se tento postoj potvrdil jen částečně. Respondenti požadovali po přistěhovalcích zejména přizpůsobení se českému životnímu stylu a pracovní kvalifikaci, kterou ČR potřebuje. Avšak v oblasti pracovních vztahů již vysoké nároky na cizince nekladli, očekávají od nich stejně jako od svých českých kolegů pracovitost, zručnost a spolehlivost. Akceptaci cizince jako kolegy v práci však nelze ztotožnit s přijetím cizince do české společnosti. Respondenti odlišují cizince v postavení svých kolegů a cizince jako své spoluobčany. 60 % respondentů odmítlo Barmánce jako spoluobčana. Jsme přesvědčeni, že tak výrazné odmítnutí souvisí s xenofobií české společnosti. Češi se obávají cizinců a všeho neznámého, co cizinci představují.
Respondenti v našem výzkumu odlišovali mezi azylanty a pracovními migranty. Zatímco pracovním migrantům (a příslušníkům národnostních menšin) podle nich nenáleží pomoc českého státu a obcí, azylanti si pomoc zasluhují, neboť se nacházejí v obtížné životní situaci.
Solidarita Čechů s lidmi postiženými válečnými konflikty či přírodními katastrofami je značná. Významným faktorem solidarity respondentů s Barmánci je jistě skutečnost, že barmským uprchlíkům byl přiznán Českou republikou azyl. Respondenti během výzkumu nikdy nezpochybnili legitimitu azylového statusu Barmánců, ačkoli, jak se ukázalo v poslední sekci dotazníku, mají jen malé povědomí o situaci v Barmě. Můžeme to interpretovat jako důvěru respondentů v české azylové orgány.
Z výzkumu také vyplynulo, že jen zanedbatelná část respondentů se osobně setkala s barmskými uprchlíky, respondenti nemají mezi Barmánci přátele ani kolegy. Z nedostatku osobního kontaktu s barmskými uprchlíky a neznalosti barmské kultury plynou obavy respondentů. Je zřejmé, že pro úspěšnou integraci barmských uprchlíků je třeba zejména zvýšit informovanost obyvatel obcí, v nichž uprchlíci žijí, a odstranit tak zbytečnou bariéru strachu, kterou Češi kolem sebe vytvářejí.” (s. 19)

stáhnout studii jako PDF (380 KB)

Autoři studie: Tereza Blahoutová, Martina Haltufová, Jan Milota, Michal Navrátil
Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno

viz rovněž: závěrečná zpráva

Váš nákup pro Barmu

assk-bookMůžete podpořit naši práci nákupem na webové stránce “Váš nákup pro Barmu”. Více zde.

Barmští uprchlíci v Bohdalicích

viz: RTA

Tisková zpráva: Zahájení projektu "Barma vzdálená i blízká"

Praha, 13. 7. 2009. Pomoci připravit českou společnost na hladkou integraci 40 barmských přesídlenců a zvýšit povědomí o Barmě se bude Barmské centrum Praha snažit v rámci nově spuštěného projektu „Barma vzdálená i blízká“.

V říjnu 2008 a únoru 2009 bylo do České republiky v rámci vládního programu přesídleno 40 Barmánců čjinského původu. Projekt, který zahajuje Barmské centrum Praha, má za cíl zlepšit vzájemné porozumění a soužití Čechů a barmských azylantů a zvýšit povědomí o Barmě, její kultuře a problémech. S aktivní účastí přesídlenců se připravují barmské kulturně-vzdělávací večery s ochutnávkami barmské kuchyně a dalším doprovodným programem, a to zejména tam, kam budou do integračních bytů Barmánci umístěni po více než půlročním pobytu v azylovém středisku. Jedná o města jako je Zlín, Bohdalice, Bzenec, Oseček nebo Černá hora. První večer se uskuteční v září v Bohdalicích.

Projekt se skládá z vícero aktivit. Například podpůrci spravedlivého prodeje a obdivovatelé tradičních tkalcovských řemesel se mohou těšit na obchůdek, kde budou k dostání produkty vyráběné v Indii barmskými uprchlíky čjinského a kačjinského etnika, dále proběhne výstava k hladomoru v čjinském státě, promítání o Barmě apod. Projekt chce také rozvířit diskuzi o kladech a záporech turistického cestování do Barmy a poskytnout vodítko pro individuální cestovatele.

Barmské centrum Praha již třetím rokem usiluje o demokratizaci Barmy a zlepšení situace lidí v Barmě i v exilu. Můžeme říci, že Češi projevují mimořádnou solidaritu s Barmánci, a věříme proto, že se i integrace pilotní skupiny 9 rodin v Čechách podaří. Velmi si vážíme každé nabídky pomoci a v rámci tohoto projektu bychom chtěli interakci s Přáteli Barmy, ale i se všemi dalšími zájemci o spolupráci ještě zlepšit“, doplňuje Sabe A. Soe, ředitelka Barmského centra Praha.

Projekt s celkovými náklady 55.439,- eur začal v červenci 2009 a potrvá 12 měsíců.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

 
css.php